Posted on

Mit tudnak a nők, amit a férfiak nem?

Tanulságok negyven felett!

Mitől virul ki  egyre több nő negyven felett és miért nem képes erre a férfiak zöme?

A válasz megtalálható Kerner Tibor cikkében, ami teljes terjedelemben ide kívánkozik.

A  nők, és a pozitív gondolkodás

Face­book ren­ge­teg tanul­ság­gal szol­gál­hat annak, aki igyek­szik a sorok között olvasni. Most, hogy a céges olda­lunk köze­líti az ezer láj­ko­lót, ez már elég nagy szám ahhoz, hogy a demo­grá­fiai ada­tok­ból érde­kes követ­kez­te­té­se­ket von­has­sunk le, akár olyan távo­li­nak tűnő témá­ban is, mint a pozi­tív gondolkodás.

A tények: a 25–65 közötti kor­cso­port­ból kerül ki az oldalt ked­velők 87%-a. A nemek közti meg­osz­lás viszont meg­lepő:69% ebből a nő, és csu­pán 31% a férfi. A hoz­zá­szó­lók – láj­ko­lók, kom­men­telők, meg­osz­tók – között még sar­ko­sabb a különb­ség: 81%-uk nő és csu­pán 19%-uk férfi. A 45 év felet­tiek között ez az arány 85% és 15%.

Ezek a szá­mok önma­guk­ban is érde­ke­sek, de még inkább azok, ha figye­lembe vesszük azt, hogynem szeg­men­tá­lunk nemek sze­rintSze­mé­lyi­ség­fej­lesz­tésről írok – a siker lélek­ta­ná­ról, a pozi­tív gon­dol­ko­dás gya­kor­la­tá­ról, és hasonló témák­ról -, és ez egy­aránt szól fér­fi­ak­nak és nők­nek. A stí­lu­som­ról pedig sok min­den elmond­ható, de hogy femi­nin lenne, az való­színű­leg nem.

Több mint két évti­zede fog­lal­ko­zom háló­zat­épí­tés­sel, ott is hason­lóak az ará­nyok. Rég­óta ismert, hogy a direkt érté­ke­sí­tés­ben – az MLM ennek egy for­mája – a nők ará­nya 75–80%.

Pár hete Zen­tán tar­tot­tam egy egész napos tré­nin­get; a részt­vevők 90%-a negyvenes-ötvenes, kirob­banó jókedvű és ener­gi­ájú nő volt. Azóta motosz­kál ben­nem a kér­dés: mi lehet az oka a fér­fiak passzi­vi­tá­sá­nak, zár­kó­zott­sá­gá­nak és távol­ság­tar­tá­sá­nak? A pozi­tív gon­dol­ko­dás miért vörös posztó sokuk számára?

Kicsit távo­labb­ról kez­dem. Az elmúlt évben sokat fog­lal­koz­tam az élet­cik­lu­sok­kal, és az emberi élet külön­böző sza­ka­sza­i­nak jel­leg­ze­tes­sé­ge­i­vel. Ango­lul ennek kiter­jedt iro­dalma van, olyan kiváló szak­em­be­rek ele­mez­ték a kér­dést, mint Jim Con­way, Daniel Levin­son vagy Gail She­ehy.

bridget Jones A nők és a pozitív gondolkodásEgyik fon­tos követ­kez­te­té­sük, hogy az elmúlt 20–25 évben min­den tíz évvel kito­ló­dott. A 30 év körü­liek még nem álla­pod­tak meg – lásd Bridget Jones -, utaz­gat­nak, és gyak­ran még a szü­le­ik­nél lak­nak. Nem ritka az sem, hogy a negy­ven feletti nők gye­re­ket vál­lal­nak, ami koráb­ban egy­ál­ta­lán nem volt jellemző.

Éle­terő és ener­gia – épp­úgy, mint pozi­tív gon­dol­ko­dás – szem­pont­já­ból a mai 50 éves az egy gene­rá­ci­ó­val korábbi 40 éves­nek felel meg, a 60 éves pedig az 50 éves­nek. Nem ritka ma már az sem, ha valaki het­ven felett is aktí­van dol­go­zik a szakmájában.

Ahogy Gail She­ehy írja New pas­sa­ges (Új átjá­rók) című nagy­szerű köny­vé­ben: ma az egyes élet­sza­ka­szok között három vál­tás – átjáró – figyel­hető meg. Az első 30 körül, a máso­dik 45–50 kör­nyé­kén, a har­ma­dik pedig 60–65 között.

Itt jutot­tunk vissza ere­deti témánk­hoz. Az embe­rek több­sége 45–50 éves kora körül újra­ér­té­keli – sok­szor újra­kezdi – az éle­tét. Aki nem talál új uta­kat, és nem sike­rül a pozi­tív gon­dol­ko­dás alkal­ma­zása, az meg­re­ked ebben az ún. élet­kö­zépi vál­ság­ban. A magyar fér­fiak nagy része ennek a csap­dá­nak az áldozata.

Míg a nők több­sége 50 felett tele van ener­gi­á­val és sza­bá­lyo­san fic­kán­do­zik az átala­ku­lás után, a fér­fiak nem tud­nak vál­tani. Vala­hol a negy­ve­nes éveik köze­pén eltű­nik a pozi­tív gon­dol­ko­dás, elve­szí­tik korábbi nyi­tott­sá­gu­kat, elme­sze­se­dik, meg­me­re­ve­dik a gon­dol­ko­dá­suk, a múlt­ban élnek, és a mun­ká­jukba temet­kez­nek. A Face­book és a direkt érté­ke­sí­tés csak a jég­hegy csú­csa; a mély­ben nagyon nagyok a problémák.

A magyar fér­fiak vár­ható élet­tar­tama jelen­leg 69,4 év, ami­vel a 94. (!!) helyen állunk a világ­ban. Éle­tün­ket gon­do­la­ta­ink ala­kít­ják, biz­tos vagyok benne, hogy a pozi­tív gon­dol­ko­dás hiá­nya alap­vetően hoz­zá­já­rul ehhez a meg­döb­bentően ala­csony számhoz.

Kül­föl­dön a magya­ro­kat ego­cent­ri­kus, okos­kodó, kötöz­ködő, és baj­ke­verő zse­nik­nek lát­ják. Aki ide­jön, az mégis ára­do­zik a magya­rok ven­dég­sze­re­te­téről. Akkor most hogy van ez? Egy­szerű: ami­kor ide­jön­nek, akkor a nők­kel – is – talál­koz­nak (és a nyi­tott fia­ta­lok­kal mind­két nemből). Kül­föl­dön 90%-ban a 45 feletti fér­fiak kép­vi­se­lik az orszá­got (poli­ti­ká­ban, kon­fe­ren­ci­á­kon, üzleti életben).

older man A nők és a pozitív gondolkodásNe ért­sen félre senki. Nem húzom le a lefo­lyón ezt a kor­osz­tályt, hiszen magam is hozzá tar­to­zom a 49 évem­mel. Radi­ká­lis gon­dol­ko­dás­mód­beli vál­tásra van azon­ban szük­ség. Zsebbe kell tenni az egót, és meg­ta­nulni a pozi­tív gon­dol­ko­dás művészetét.

És hogy kitől? Első­sor­ban a magyar nőktől, akik nem­csak a leg­szeb­bek a vilá­gon, hanem a pozi­tív gon­dol­ko­dás terén fény­évek­kel a magyar fér­fiak előtt jár­nak. Van kül­földi példa erre, nem is egy.

Ötven éve a fin­nek­nél volt az egész vilá­gon a leg­na­gyobb – főleg a fér­fi­ak­nál – a szív– és érrend­szeri beteg­sé­gek­ből szár­mazó halá­lo­zá­sok száma. Ekkor a finn nők össze­fog­tak, hogy meg­ment­sék a fér­je­i­ket. Az élet­mód és az étrend átala­kí­tá­sá­val néhány évti­zed alatt 80%-kal (!!) csök­ken­tek a halá­lo­zá­sok. Ma a finn az egyik leg­egész­sé­ge­sebb tár­sa­da­lom Európában.

A nők nagyobb sze­rep­vál­la­lá­sát min­den téren segí­teni és támo­gatni kell. A világ meg­vál­to­zott, a pozi­tív gon­dol­ko­dás az egyik fő trend, nekünk is alkal­maz­kod­nunk kell hozzá. Oda kell figyel­nünk a nőkre, akik ebben job­bak nálunk. Szó sze­rint az éle­tünk múl­hat rajta.

 

Forrás: kernertraining.hu

4 thoughts on “Mit tudnak a nők, amit a férfiak nem?

 1. Értékes gondolatok! 🙂
  Én még hozzátenném, hogy a pozitív gondolkodás talán csak az első lépcső a tudat felemelkedése felé vezető úton. Egyfajta alap.
  Ha valaki nem szeret tanulni, az most kicsit megrémült. 🙂

  Mert az igazi munka, az útkeresés, rátalálás, megélés csak ezután következik.
  Ha eljut az ember a pozitív gondolkodástól a Tolle-féle nem gondolkodásig, vagy még tovább, akkor kezdődik el az igazi kaland!
  Érdemes belekezdeni, mert egyszer csak azt vesszük észre, hogy az élet nem más, mint egy nagy buli! 🙂
  Ezt komolyan mondom és közben mosolygok.
  Ha eljutsz idáig, érteni fogod…

 2. A gondolkodás megváltoztatása fontos dolog. Ettől már csak a cselekvés fontosabb! Nemcsak alkalomszerűen, de az élet minden területére kiterjedően! Ez az igazi változás! 🙂

 3. Jó és tanulságos cikk. Nagyon jó ez az egész blog.

 4. It’ll also save a lot of cash and time for those on a restricted budget who eegbgfbdadfc

Vélemény, hozzászólás?